Standaard pagina

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Aanvulling der statuten, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04 mei 1987 onder nummer 10778/87, wijziging op 15 juni 2007, onder nummer 433.740.943.

 

Art. 1 : Inschrijving – Lidgeld

 

Par. 1.1.            Teneinde op correcte wijze ingeschreven te worden bij de B.K.F. dienen

                       de  verenigingen, groepen, kandidaten de volgende richtlijnen te volgen :

                        A : de doelstellingen beschreven in art. 2 van de Statuten verwezenlijken.

                        B : voornoemden dienen allereerst en voornamelijk zich tot de B.K.F. te

                             wenden via het secretariaat of daartoe aangestelde persoon,

                             hetzij persoonlijk, hetzij per brief.

                        C : verenigingen met hun zetel in de Provincie Brabant, vallen onder het

                             statuut van effectief aangesloten vereniging, met als gevolg dat ze één

                             werkend lid kunnen afvaardigen.

                        D : verenigingen met hun zetel buiten de Provincie weergegeven in par.1.1 

                             punt C kunnen, enkel aansluiten onder het statuut van sympathiserend

                             lid, met als gevolg dat ze GEEN werkend lid kunnen afvaardigen.

                        E : individuele sympathiserende leden kunnen enkel aansluiten onder het

                            statuut van sympathiserend lid, met als gevolg dat ze geen werkend lid

                            kunnen afvaardigen.

                       Op hun verzoek worden aan voornoemde, formulieren verzonden of

                       overhandigd.

                       Deze formulieren dienen VOLLEDIG, DUIDELIJK EN ONDUBBELZINNIG

                       ingevuld, getekend en gedagtekend, alsmede het actuele lidgeld,

                       overgemaakt te worden aan het secretariaat, beheerder of daartoe

                       aangestelde persoon.

Par. 1.2.           Het lidgeld is vasgesteld op 40 euro per jaar en per vereniging of groep met

                       hun respectievelijke leden.

Par. 1.3.            A. Het lidgeld is vastgesteld op 40 euro per jaar en per sympathiserende

                            vereniging of groep met hun respectievelijke leden

                       B.  Het lidgeld is vastgesteld op 32 euro per jaar en per individueel sympa-

                            thiserend lid.

Par. 1.4.            Een vereniging met rechtspersoonlijkheid valt eveneens onder par. 1.2.

                        Deze dient evenwel een kopie van hun statuten over te maken aan het

                        B.K.F. bestuur.

Par. 1.5.            Het Lidgeld kan op volgende wijze voldaan worden :

                        A : door gebruik te maken van een overschrijvingsformulier op rekening-

                             nummer 001-1063234-93 van B.K.F.

                        B : door contante betaling aan de B.K.F. via een beheerder of aangestelde

                             persoon.

                        C : door contante betaling op de info- vergadering van de B.K.F.

Par. 1.6.            Na betaling of storting van het volledig lidgeldbedrag zal de vereniging of lid

                        in kwestie, als aangesloten worden beschouwd. 

 

Art. 2 : Vergaderingen

 

Par. 2.1.            Info- vergaderingen worden gehouden op de plaats en uur vermeld in de

                       oproepbrief of bekendgemaakt in het informatieblad van de B.K.F.

                        De Raad van Bestuur kan eventueel maandelijkse info- vergaderingen

                        vastleggen met vooropgestelde data en plaats, die tijdig bekend worden

                        gemaakt.

Par. 2.2.            De info- vergaderingen vinden plaats in een zaal van ongeveer 100

                        zitplaatsen, eventueel voorzien van een geluidsinstallatie, aangewezen

                        door de Raad van Bestuur of op een eenvoudige aanvraag van een

                        aangesloten vereniging of lid dat wenst in te staan voor de accommodatie.

Par. 2.3.          A : Alle aangesloten verenigingen, leden of groepen mogen deel uitmaken

                          van de info- vergaderingen van de B.K.F. Zij mogen voorstellen formu-

                          leren en het woord vragen aan de Voorzitter. De Voorzitter kan om bij-

                          zondere reden stemrecht toekennen aan de aanwezige clubs of

                          sympathiserende leden. (bv. Voor referendums e.d.)  De Voorzitter

                          beslist op welke manier dit dient te gebeuren.

                      B : Individuele sympathiserende leden mogen deelnemen aan info-

                           vergaderingen en mogen hun mening zeggen, maar enkel en alleen

                           bedoeld als info.

Par. 2.4.            Voor, tijdens en na een vergadering mogen geen steun-, tombola- of

                        ingangskaarten en dergelijke worden verkocht.

Par. 2.5.            Op vergaderingen mogen geen band- of filmopnames gemaakt worden

                        zonder toestemming van  de Voorzitter der vergadering.

Par. 2.6.            Op de vergadering zal door een beheerder steeds een bijdrage van

                        minimum 4,75 euro en maximum 12,40 euro per persoon opgehaald

                        worden voor de consumpties.

Par. 2.7.            De Voorzitter is de moderator van de vergadering. De aanwezigen

                        bewaren uit respect de absolute stilte voor de spreker. De Voorzitter

                        blijft de enige gemachtigde om de vergadering voor bepaalde tijd op te

                        schorten, te sluiten of te verdagen.

Par. 2.8.            Na elke vergadering zal de Raad van Bestuur nog enige tijd aanwezig blijven

                        voor het beantwoorden van vragen en het verstrekken van alle nodige

                        inlichtingen.

Par. 2.9.            Bijzonder vergaderingen zoals omschreven in de wetgeving zijn toegankelijk

                        voor alle ingeschreven verenigingen, groepen, zowel effectieve,

                       sympathiserende en individuele sympathiserende leden.

                        De effectieve leden of hun gevolmachtigde binnen hun eigen vereniging

                        hebben Stemrecht. Deze bijzonder vergaderingen gebeuren achter

                        gesloten deuren.

 

Art. 3 : Leden

 

Par. 3.1.            Ieder persoon die toetredend werkend lid wenst te worden, moet een

                        schrijven richten aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur

                        onderzoekt de kandidatuur op zijn eerstvolgende vergadering. Zijn

                        beslissing wordt genomen onder de voorwaarden omschreven in art. 6

                       der Statuten, zij wordt per brief ter kennis gebracht van de kandidaat.

                       De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na het

                       verloop van één jaar, te rekenen van de dag van het nemen van de

                       voorgaande negatieve beslissing van de Raad van Bestuur.            

Par. 3.2.            De voorwaarden tot de kandidatuur voor werkend lid zijn als volgt :

                        A :           bij voorkeur Belg zijn en minimum 16 jaar zijn.

                        B :           de Nederlandse taal machtig zijn.

                        C :           in staat zijn de vergaderingen voldoende frequent bij te wonen.

                        D :           een onberispelijke motivatie tonen.

                        E :           woonachtig zijn in de provincie Brabant.

 

Par. 3.3.            De Bestuursraad kan de uitsluiting van een werkend lid op de agenda van

                       de Algemene vergadering plaatsen om volgende reden :

                       A : door wangedrag of intimidatie tegenover bestuurders of anderen.

                       B : door valsheid in geschrifte e.d.

Par. 3.4.            De bij B.K.F. aangesloten verenigingen en groepen worden onderverdeeld

                        in 3 categorieën :

-   effectief aangesloten leden (verenigingen, groepen)

-   sympathiserende loeden (verenigingen, groepen)

-   individuele sympathiserende leden (personen)

De sympathiserende leden onderscheiden zich van de effectieve leden, door de

punten C en D, weergegeven in par. 1.1 en door bepalingen in her Federatiereglement.

 

Art. 4 : Raad van Bestuur

 

Par. 4.1.            Ieder persoon die toedredend bestuurder wenst te worden of indien de

                       Raad van Bestuur ten dienbate een kandidatuur uitschrijft, dient een

                       schrijven de richten aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur

                       onderzoekt de kandidatuur op zijn eerstvolgende vergadering.

                       Zijn beslissing moet niet gerechtvaardigd worden. Zij wordt per brief

                       ter kennis gebracht aan de kandidaat. Indien de beslissing positief is

                       zal de kandidaat voorgedragen worden aan de eerstkomende Algemene

                       vergadering of aann een bijzondere, buitengewone algemene vergade-

                       ring, zoals voorzien in de Statuten.   

                       De niet toegelaten kandidaat kan zich slechts opnieuw voorstellen na het

                       verloop van één jaar, te rekenen van de dag van het nemen van de

                       voorgaande negatieve beslissing van de Algemene vergadering.

Par. 4.2.1.         De voorwaarden tot kandidaat bestuurder zijn als volgt :

                       A :  bij voorkeur Belg zijn en minimum 23 jaar oud zijn, bovendien woon-

                             achtig in de provincie Brabant.

                       B :  de Nederlandse taal machtig zijn.

                       C :  geen functie uitoefenen in een andere overkoepelende organisatie

                             zoals de B.K.F.

                       D :  zich volledig inzetten om de toegewezen taak te volbrengen.

                       E :   in staat zijn de vergaderingen voldoende frequent bij te wonen.

                       F :   in staat zijn de verplaatsingen voldoende frequent bij te wonen.

Par. 4.2.2.         De voorwaarden tot kandidaat Provinciaal Commissaris zijn als volgt :

                       A :  bij voorkeur Belg zijn en minimum 23 jaar oud zijn, en zich volledig

                             inzetten voor de Provincie waarvoor hij verantwoordelijk is.

                       B :  de Nederlandse taal machtig zijn.

                       C :  geen functie uitoefenen in een andere overkoepelende organisatie

                             zoals de B.K.F.

                       D :  zich volledig inzetten om de toegewezen taak te volbrengen.

                       E :  in staat zijn de vergaderingen voldoende frequent bij te wonen.

                       F :  in staat zijn de verplaatsingen voldoende frequent bij te wonen.

                       G :  minstens 2 jaar aangesloten zijn bij B.K.F.

                       Een provinciale Commissaris heeft dezelfde rechten en plichten als de

                       gewone Bestuursraad maar zonder stemrecht.

Par. 4.3.            Elk aangenomen bestuurslid ontvangt mits onterdekening van een

                        ontvangstbewijs de volgende attributen :

                        A : grote medaille met vermelding “B.K.F.” met ingewerkte tekening.

                        B : badge of identificatieplaatje met vermelding van naam en functie.

                        C : Federatiehoed.

                        D : Federatievest.

                        E : eventueel geborduurde insignes of embleem.

                        Al deze attributen zijn strikt persoonlijk en blijven eigendom van de

                        Federatie. Ze dienen in goede staat terug te worden bezorgd aan de

                        Raad van Bestuur bij ontslag, uitsluiting of eventueel einde van

                        diensttermijn.

                        Alle beheerders verbinden er zich toe, één of meerdere van deze

                        attributen te dragen op alle bezochte festiviteiten binnen de

                        carnavalperiode. 

Par. 4.4.            Een bestuurder die niet aanwezig kan zijn op een geplande vergadering,

                       dient de Voorzitter tijdig in kennis te stellen en zich eventueel te laten

                       vertegenwoordigen zoals hiervan omschreven in art 15 der Statuten. 

Par. 4.5.            Een bestuurder kan de uitsluiting van een bestuurder op de agenda

                        plaatsen van de gewone, bijzondere of buitengewone algemene

                        vergadering om volgende reden :

                        A : indien betrokkene grote of meerdere fouten maakt die de vereniging

                             kunnen schaden.

                        B : indien betrokkene onvoldoende of geen motivatie meer betoond.

                        C : indien betrokkene weinig of niet aanwezig is op de vergaderingen en

                             dit zonder geldige reden.

                        D : door kennelijk onvermogen of onbekwaamheid.

                        E : door wangedrag of intimidatie tegenover overige bestuurders of

                             anderen. 

Par. 4.6.            Bij urgentie mag de Voorzitter belangrijke beslissingen nemen buiten de

                        Raad van Bestuur om. Een beslissing alzo genomen door de Voorzitter

                        moet bij de eerstkomende bestuursvergadering voorgelegd worden aan

                        de Raad van Bestuur die deze beslissing al dan niet bekrachtigt.

                        Indien de bestuursvergadering voornoemde beslissing om eender welke

                        reden niet wil of kan bekrachtigen, wordt de Voorzitter geacht zijn

                        verantwoordelijkheid op te nemen om alle gevolgen van de door hem

                        genomen beslissing ongedaan te maken.

 

Art. 5 Informatieblad

 

Par. 5.1.            Het informatieblad der Federatie is genaamd, “’t BRABANDERKE”, en ver-

                        schijnt maandelijks behalve in de maanden juli en augustus

                        (verlofperiode)en wordt enkel verstrekt na betaling van het lidgeld. 

Par. 5.2.            Aankondigingen in het informatieblad zoals bals, eetfestijnen of andere

                        activiteiten zijn gratis voor aangesloten verenigingen of leden. Indien

                        men een tekening of een extra blad wenst te laten verschijnen, dient

                        men een hoeveelheid kopieën af te geven aan het bestuur, die verder

                        voor verschijning zorgt 

Par. 5.3.            Aankondigingen voor verenigingen of personen vreemd aan B.K.F zijn

                        niet toegelaten, tenzij er dienaangaande een overeenkomst bestaat

                        tussen de B.K.F. en de Federatie waartoe voornoemde vereniging en/of

                        personen behoren. 

Par. 5.4.            Bij elke vorm van reclame dient er vooruit betaald te worden, de bedragen

                       worden berekend op basis van omvang en oplage. De bedragen kunnen

                       forfaitair vastgelegd worden door de Raad van Bestuur en dit voor een

                       bepaalde termijn. 

Par. 5.5.            Individuele sympathiserende leden ontvangen eveneens een Brabanderke

                       per maand. Zij kunnen geen uitnodigingen publiceren maar mogen wel

                       gebruik maken van de Feestkalender.

 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.be
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

24.08 | 15:20

de ledenlijst van de individuelen klopt niet graag een aanpassing grjts arnouts linda

...
25.01 | 03:29

Is al lang gebeurd en dan nog op bevel van de politie mocht en moest die daar staan tegen de muur .
Groetjes Patrick voorzitter Palmridders.

...
22.05 | 09:38

Mogen wij jullie vriendelijk verzoeken van de carnavalswagen die onder het viaduct van Wilrijk staan te verplaatsen

...
05.01 | 01:23

beste wensen voor 2018 een goede gezondheid
van cv de doorzakkers avelgem voorzitter vermoere christ

...
Je vindt deze pagina leuk